Kallelse till Extra årsmöte

Dags för extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte i januari sköts några punkter upp till ett extra årsmöte, och det är nu dags att avhandla dessa.

Är det någon medlem som vill lyfta en annan fråga än den preliminära dagordningen (dvs en motion) säger man till på en spelkväll eller mailar via hemsideformuläret "Kontakta oss".

Mötet hålls i sal 12B258 på
Karlstads universitet kl 12:00 den 21 oktober 2012
(samma dag som oktobers speldag)

Preliminär dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justerare
4. Beslut om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Ekonomisk rapport för 2011
7. Beslut om ansvarsfrihet för 2011 års styrelse
8. Motioner
9. Mötets avslutande