Dags för 2013 års årsmöte!

Det är nytt år och dags för nytt årsmöte.
Tid: 20 januari 2013 kl 12:00 (speldag!)
Plats: Karlstads universitet, sal 12B258

Kallade: Samtliga medlemmar

Preliminär dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringsperson tillika rösträknare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Ekonomisk rapport 2012
8. Verksamhetsberättelse 2012
9. Revisionsrapport 2012
10. Frågan om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse
11. Val av styrelse för 2013
12. Val av revisor för 2013
13. Val av valberedning för 2013
14. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2013
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Alla medlemmar kan inkomma till styrelsen med motioner (förslag) till mötet senast 6 dagar före mötet