Årsmöte 2018

Härmed kallas till årsmöte för Karlstads Universitets SpelKlubb KUSK

Årsmöte hålls den 21 januari kl 12:00 i sal 12B258 på Karlstads universitet

Förslag på dagordning

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

Härmed kallas till årsmöte för KUSK Ungdom

Årsmöte hålls den 21 januari kl 12:30 i sal 12B258 på Karlstads universitet

Förslag på dagordning
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av en person att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) övriga frågor
15) mötets avslutande