Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte för Karlstads Universitets SpelKlubb KUSK

Årsmöte hålls den 18 januari kl 12:00 i sal 12B258 på Karlstads universitet

På mötet kommer stadgeändring att behandlas.

Förslag på dagordning

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) stadgeändring
16) övriga frågor
17) mötets avslutande

Punkt 15, stadgeändring. Styrelsen föreslår att punkten 3 i stadgan ändras.

Nuvarande lydelse:
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.

Föreslagen lydelse:
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

Ändringen är ombedd att göras av Sverok. Ändring av stadgans punkt 3 måste beslutas av två på varandra efterföljande årsmöten, första beslutet togs på 2014 års årsmöte.